Om temaet: Kortfilm

I temaet om kortfilm ligger fokus på at elevene utvikler deres egne historier gjennom å skrive manus, og deretter utvikler historien videre til en film med bevisste valg av mediets virkemidler.

Gruppen begynner arbeidet med idéutvikling av historier. Alle utvikler en egen idé (og skriver eventuelt et synopsis av den). En av idéene velges ut og utvikles i fellesskap til å bli filmens manus.

Deretter arbeider de ulike fagfunksjonene med bildefortelling, lydbilde, regi, skuespill, scenografi, kostymer og klipp av filmen.

Det er mange valg som skal tas i pre-produksjonen. Gode valg før innspillingen bidrar til at opptakene som gjøres er de som trengs for å få fortalt historien.

I post-produksjonen kan det klippes flere versjoner av filmen slik at alle får prøvd redigeringsprogrammet. Eventuelt kan et par elever lage et video-intervju om filmprosessen mens resten klipper filmen. (Flere forslag til planleggingen av undervisningen finnes i lærerveiledningen)

For å starte opp en filmgruppe med dette undervisningsopplegget kan du logge deg inn og opprette deg selv som produsent.

Fagroller og passende evner

På hver gruppe skal det være fem til åtte elever. Det er en fordel om rollene gis til dem med passende evner.

 • Regissøren - skal kunne ha overblikk, være kreativ og kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • Fotografen - skal være disiplinert, selvstendig og ha høy arbeidsmoral og visuell sans.
 • Lydsjefen – skal skape lydbildet i filmen, dvs. å kunne velge og finne musikk og lyder som passer filmen.
 • Scenografen - skal ha sans for rom, farger og stemninger og være praktisk anlagt.
 • Kostymøren - skal ha sans for klesstil, farger og stemninger.
 • Skuespilleren – skal tørre å uttrykke sin karakters følelser mens gruppen filmer og ser på.

Gruppesammensetningen er viktig for samarbeidet. En nærmere beskrivelse finnes i lærerveiledningen.

Kompetansemål

Mange tematiske kompetansemål kan oppnåes ved å velge spesifikke faglige emner som filmene skal handle om. (For eksempel kan utgangspunktet være en litterær adapsjon).

I arbeidet med temaet Kortfilm dekker man mange generelle kompetansemål:

Kompetansemål for norsk

 • uttrykke seg i bilder, lyd og tekst i komplekse produktsjoner
 • bruke informasjonsteknologi og elektroniske mediers muligheter bevisst og hensiktsmessig
 • anvende informasjonsteknologi til søking og kommunikasjon
 • gøre rede for og anvende forskjellige sjanger, fremstillingsformer, fortellerteknikker og virkemidler
 • gjøre rede for og vurdere etiske, estetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre uttryksformer
 • forholde seg analytisk og reflekteret til tekster og andre uttryk fra ulike medier
 • presentere en tekst i samspill med andre grafiske uttryksmidler
 • anvende datamaskinen som redskap og bruke informasjonsteknologi hensiktsmessig som kommunikasjonsmiddel og i forskjellige skriveprosesser
 • bruke skriftspråket som støtte for tenkning og som et praktisk redskap i hverdagen.

 Kompetansemål for engelsk

(Følgende kompetansemål tar utgangspunkt i at elevene skriver engelsk manus og spiller inn filmen på engelsk)

 • forstå muntlig engelsk i forskjellige sjangre, inkludert lyd- og bildemedier om en rekke utvalgte emner av personlig, kulturell og samfunnsmessig relevans
 • uttrykke seg muntligt med rimelig presisjon, spontanitet og letted i et sammenhengende språk tilpasser utvalgte sjangre og situasjoner
 • uttrykke seg skriftlig med rimelig presisjon og i et sammenhengende språk tilpasset utvalgte sjangre og situasjoner
 • kommunisere muntlig og skriftlig gjennom digitale medier
 • uttale engelsk på en måte som nærmer seg en av uttalemåtene i land med engelsk som morsmål
 • snakke og skrive engelsk på en slik måte at sentrale grammatiske regler følges
 • stave og tegnsette på engelsk så presist, at kommunikasjonen lykkes
 • anvende sentrale regler for oppbygning av tekster med struktur og sammenheng innenfor vanlige sjangre
 • tilpasse uttryksformen i rimelig grad eftter hensikt, mottager, situasjon og sjanger
 • velge arbeidsform, også praktiske og kreative arbeidsformer, som passer den gitte aktivitet eller oppgave
 • anvende fagets hjelpemidler; ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversikter og datamaskinens stave- og grammatikkontrol hensiktmessig
 • utnytte mediene, inklusert elektroniske medier, i forbindelse med informationssøking, kommunikasjon, kunnskapsdeling og nettverksdannelse