Om temaet: Fem på gaten

Fem på gaten er "folkets stemme". En serie spørsmål og svar om et aktuelt emne klippes sammen til en kort helhet, slik at det gis forskjellige synsvinkler på det. På relativt kort tid kommer gruppen igjennom filmens grunnfaser og arbeider samtidig i dybden med et emne, de selv eller læreren har bestemt.

Intervjuer stiller som regel et eller flere enkle spørsmål om et aktuelt emne, til alle intervjuede. Svarene redigeres ned, til enkle og konkrete.

Ofte brukes fem på gaten til å gi et bredt perspektiv på folks meninger om en sak. Men fem på gaten kan også brukes som evaluering av et forløp eller et projekt, hvor hele klassen kommer til ordet om deres funksjon i projektet og med refleksjoner over, hva de hver for seg har lært. Hvis man f.eks. har laget en film om et annet tema på FilmlinjenTEMA, kan noen av elevene lage en fem på gaten om forløpet, mens “hovedfilmen” klippes.

Hovedoppgaven er å finne relevante spørsmål og et godt opptaksted, og etterhvert å få redigert det til en helhet. Fem på gaten kan gjøres ganske enkelt med få spørsmål og få intervjupersoner, eller være mer komplisert med flere spørsmål og mange intervjupersoner.

Fem på gaten gir et ferdig produkt, som kort og presist kan videreformidle elevenes opplevelse av projektet til f.eks. foreldre.

Teknisk sett kan fem på gaten utføres ganske enkelt, f.eks. ved å bruke en smartphone som kamera og evt. til redigering.

 

Kompetansemål

Fem på gaten kan behandle emner eller prosesser i tilknytning til skolens ulike fag, hvis læreren er med på å styre emnevalget.

Kompetansemål for norsk

  • Utrykke seg ved bruk av bilder, lyd og tekst i større produksjoner
  • Kunne benytte seg av informasjonsteknologi og elektroniske mediers muligheter bevisst og hensiktsmessig
  • Kunne benytte seg av informasjonsteknologi til å søke og kommunisere
  • Forholde seg analytisk og reflekteret til tekster og andre uttrykk fra ulike medier
  • Kunne benytte seg av datamaskinen som et redskap og bruke informasjonsteknologi hensiktsmessigt som et kommunikasjonsmiddel i forskjellige skriveforløp
  • Kunne bruke skriftspråket til støtte for tenkning og som et praktisk redskap i hverdagen.